Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Nr Naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
Rodzaj projektu: Nadzwyczajny
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla "MW KONTRAKT" Sp. z o.o. Sp. K.

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu <od> 01/07/2020
Okres realizacji projektu <do> 30/09/2020